Radio Kraków

ABC Abonamentu

NAJPROŚCIEJ JAK SIĘ DA, CZYLI ABONAMENT PRZEZ INTERNET!

Formalności związane z zarejestrowaniem odbiornika i opłacaniem abonamentu nie muszą wiązać się ze staniem w kolejce na poczcie. Możesz to zrobić, nie wychodząc z domu! Aby zarejestrować odbiornik przez Internet wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Poczty Polskiej – FORMULARZ.


W ten sam sposób - łatwo, wygodnie i bez wychodzenia z domu – możesz opłacać abonament:

Rejestracja odbiorników RTV przez Internet - krok po kroku:

1. Wypełnij umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.
2. Upewnij się, że dane zawarte we wniosku są prawidłowe.
3. Zaakceptuj wypełniony wniosek.
4. Na podany adres korespondencyjny otrzymasz hasło i wypełniony Formularz wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia rejestracji.
5. Po otrzymaniu ww. korespondencji wejdź ponownie na stronę internetową Poczty Polskiej S.A., wybierz opcję "weryfikacja rejestracji" i wprowadż otrzymane hasło (w przypadku, gdy weryfikacja nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni, wniosek zostanie anulowany i należy dokonać ponownej rejestracji).
6. Podpisz nadesłany Formularz wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych (oryginał i kopię), podpisaną kopię wyślij w otrzymanej kopercie zwrotnej do nadawcy.
7. Po otrzymaniu podpisanej kopii Formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych otrzymasz Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz ze spersonalizowanymi formularzami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej.

Jeśli nie otrzymasz hasła i wniosku rejestracyjnego lub zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz ze spersonalizowanymi formularzami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej mimo dokonania rejestracji, złóż reklamację na adres e-mail: rtv_rejestracja@cor.poczta-polska.pl

Infolinia (działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00): - dla korzystających z telefonów stacjonarnych - 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne) - dla korzystających z telefonów komórkowych i z zagranicy - (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora).

ZAREJESTRUJ TERAZ ODBIORNIK RTV PRZEZ INTERNET

ABC ABONAMENTU:


1. Wstęp.

Abonament pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publiczne media takie jak Telewizja Polska, Polskie Radio oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia - w tym Radio Kraków.

Każdy, kto posiada sprawny odbiornik radiofoniczny czy odbiornik telewizyjny zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Odbiorniki można zarejestrować w dowolnym urzędzie pocztowym na terenie całego kraju lub na stronie internetowej Poczty Polskiej. Odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym jest - w rozumieniu ustaw - urządzenie techniczne powszechnego użytku umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego.

Do płacenia abonamentu zobowiązane są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy i instytucje. Wpłat opłat abonamentowych można dokonywać w urzędach pocztowych (bez dodatkowych prowizji), w dowolnym banku lub przelewem przez internet.

Od 13 grudnia 2008 roku każda osoba opłacająca abonament rtv musi posługiwać się swoim indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Decyzję o jego przyznaniu Poczta Polska rozsyłała wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. Tym samym straciły ważność stare imienne książeczki opłat abonamentowych - w ich miejsce zbierająca opłaty za abonament Poczta Polska powinna dostarczyć każdemu użytkownikowi spersonalizowane druki opłat abonamentowych, za pomocą których należy dokonywać opłat za abonament.

 

2. Ile to kosztuje?

Wysokość opłat abonamentowych od 1 stycznia 2019 r.:

za używanie odbiorników
Abonament radio radio + tv
za jeden miesiąc 7 zł 22,70 zł
za dwa miesiące 13,60 zł 44,05 zł
za trzy miesiące 20,15 zł 65,35 zł
za sześć miesięcy 39,90 zł 129,40 zł
za rok 75,60 zł 245,15 zł


3. Kto nie musi płacić abonamentu?

Obowiązujące prawo (w szczególności ustawa o opłatach abonamentowych) przewiduje możliwość zwolnienia od opłat abonamentowych. Mogą je uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które złożą w urzędzie pocztowym oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia i przedstawią stosowne wymagane prawem dokumenty.
UWAGA! Zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie spełniają kryteriów do zwolnienia z wnoszenia opłat abonamentowych. Składanie wyżej wymienionych oświadczeń nie dotyczy osób zwolnionych z opłat abonamentu RTV na mocy innych ustaw np. inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych itd.

Wykaz osób uprawnionych do uzyskania zwolnieni dokumentów:

1) co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy,
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności,
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

2) które ukończyły 75 lat

3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)

5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

6) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80dB) orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

7) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

8) które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

9) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

10) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

11) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416)

12) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

13) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.)

2) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

3) członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.

Korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, a także wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv należy kierować na adres:Biuro

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA
email: abonament(a)krrit.gov.pl

Aktualizacja danych
O zmianie danych zawartych w dowodach zarejestrowania odbiorników, a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników RTV, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić najbliższą placówkę pocztową poprzez złożenie lub nadesłanie ?Formularza zgłoszenia zmiany danych". W przypadku śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki RTV, współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące niezwłocznie powiadamiają najbliższą placówkę pocztową o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.


4. Często zadawane pytania.

1. Czy muszę płacić abonament rtv, skoro korzystam z usług telewizji kablowej? Przecież płacę za to co miesiąc abonament!
Odpowiedź:
Obowiązek płacenia abonamentu jest niezależny od rachunków, jakie opłaca się za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Fakt korzystania z takich usług nie zwalnia więc z konieczności opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się bowiem z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

2. Przestałem płacić abonament, bo mówi się, że zostanie on zlikwidowany. Teraz dostałem ponaglenia do zapłaty zaległego abonamentu. Co mam zrobić?
Odpowiedź:
Chociaż trwa obecnie społeczna debata na temat sposobu finansowania mediów publicznych, wciąż obowiązującym prawem jest system abonamentowy, dlatego abonament należy płacić.

3. Chcę zacząć płacić abonament. Co mam zrobić?
Odpowiedź:
Najpierw należy zarejestrować w dowolnym urzędzie pocztowym posiadane odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne (ale najlepiej zrobić to w urzędzie najbliższym miejscu zamieszkania). Jeśli posiadamy tylko odbiornik radiowy - wtedy będziemy płacić jedynie abonament radiowy. Jeśli posiadamy także telewizor - wtedy płacić będziemy abonament radiowo-telewizyjny.
W celu zarejestrowania odbiorników RTV na poczcie należy: udać się do dowolnego urzędu pocztowego, pobrać i wypełnić wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Po dokonaniu rejestracji, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku, Poczta Polska zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego przesyłając: "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych" oraz spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki.
W przypadku abonenta zwolnionego od opłat abonamentowych, Poczta Polska prześle "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych".
UWAGA! Otrzymany "Wniosek o rejestrację odbiornik w radiofonicznych/telewizyjnych" lub "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych" należy zachować, aż do czasu wyrejestrowania odbiorników i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV.

4. Czv można zarejestrować się przez internet?
Odpowiedź:
Tak, Poczta Polska wprowadziła możliwość zarejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych bez konieczności odwiedzania urzędu pocztowego. Szczegóły oraz niezbędne formularze można znaleźć tutaj: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

5. Wszystkie rachunki płacę przez internet. Czy abonament rtv także mogę opłacać w ten sposób?
Odpowiedź:
Tak, abonament radiowo-telewizyjny można płacić przez: internet.
Do 12 grudnia 2008 roku abonament można było opłacać tylko i wyłącznie za pomocą książeczek opłat radiofonicznych. Zostały one jednak zastąpione przez Pocztę Polską specjalnymi blankietami wpłat, które poczta rozsyłała wszystkim zarejestrowanym posiadaczom odbiorników radiowo-telewizyjnych. Blankiety te służą do opłacania abonamentu w dowolnym urzędzie pocztowym. Można jednak także dokonywać płatności przelewem bankowym - używając standardowego formularza przelewu bankowego lub korzystając z bankowości internetowej.
Na formularzu przelewu należy umieścić: w polu "nazwa odbiorcy": nazwa i adres odpowiedniej jednostki Poczty Polskiej; w polu "numer rachunku" : właściwy numer rachunku bankowego (można go uzyskać kontaktując się urzędem pocztowym najbliższym miejsca zamieszkania - skorzystaj z wyszukiwarki urzędów pocztowych: http://www.poczta-polska.pl/mapapp/: w polu "kwota": kwota abonamentu - różna w zależności od tego za jaki okres i typ odbiornika płacimy, w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres W polu "tytułem" : okres płatności (np. za miesiąc, trzy lub cały rok, a także swój indywidualny ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny)

6. Wkrótce będę się przeprowadzał. Czy muszę wyrejestrować się pod starym adresem i zarejestrować na nowo w nowym miejscu zamieszkania?
Odpowiedź:
Nie ma takiej potrzeby. Należy jedynie zawiadomić Pocztę Polską o zmianie danych poprzez złożenie lub nadesłanie do urzędu pocztowego, w którym byliśmy zarejestrowani - specjalnego formularza zgłoszenia zmiany danych. Należy także pamiętać, że w nowym miejscu zamieszkania zmieni się numer rachunku bankowego, na który dokonuje się wpłat za abonament. Aktualny numer rachunku bankowego uzyskamy w urzędzie pocztowym najbliższym nowemu miejscu zamieszkania. (Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów pocztowych Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl/mapapp/)

7. Nie mam czasu na oglądanie telewizji. Czy mogę płacić wyłącznie abonament radiowy?
Odpowiedź:
Wysokość abonamentu zależy od rodzaju posiadanych w domu odbiorników. Jeśli zrezygnują Państwo z używania telewizora i w domu pozostaną jedynie odbiorniki radiowe, to należy ten fakt zgłosić Poczcie Polskiej dostarczając lub przysyłając do najbliższego urzędu pocztowego wypełniony formularz zmiany danych. Wtedy w miejsce abonamentu radiowo-telewizyjnego będą Państwo płacić jedynie abonament radiowy.

8. Mam w domu dwa telewizory i trzy radia, a dodatkowo radioodbiornik w samochodzie. Jaki abonament powinienem w tej sytuacji płacić?
Odpowiedź:
Osoby fizyczne niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych w tym samym gospodarstwie domowym lub w należącym do nich samochodzie - płacą jedną opłatę abonamentową. Ta sama sytuacja dotyczy publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, żłobków, szkół (zarówno państwowych i prywatnych) a także domów pomocy społecznej. W przypadku pozostałych firm i instytucji - opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiowy i telewizyjny.

9. Lepiej płacić abonament co miesiąc - czy za rok z góry?
Odpowiedź:
Abonament powinno uiścić się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Czyli abonament za styczeń należy zapłacić najpóźniej do 25 stycznia.
Abonament płaci się co miesiąc. Można jednak zapłacić go z góry za dwa, trzy lub sześć miesięcy, albo z góry za cały rok. Płatność z góry jest wygodniejsza - uiszczamy całą należność za jednym razem. Poza tym, w przypadku płatności za cały rok z góry, płaci się blisko 10 procent mniej, niż w przypadku opłacania abonamentu comiesięcznymi wpłatami.

10. Co się stanie, jeśli nie będę płacić abonamentu?
Odpowiedź:
Abonament to podstawowe źródło finansowania działalności mediów publicznych, zwłaszcza dla rozgłośni radiowych. Od wpływów z niego zależy także istnienie i funkcjonowanie Radia Kraków. Poczta Polska, która zajmuje się zbieraniem opłat abonamentowych, ma prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających czy odbiorniki radiowe i telewizyjne są zarejestrowane oraz czy jest za nie płacony abonament.
Kara za posiadanie sprawnego i niezarejestrowanego odbiornika to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej (czyli 165 zł w przypadku radia i 514,50 zł w przypadku telewizora). Kara musi zostać opłacona w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji - po upływie tego terminu jest ściągana w tzw. trybie egzekucji administracyjnej, czyli przez urzędy skarbowe. Niezależnie od wymierzonej kary, ukarana osoba ma obowiązek zarejestrować odbiorniki i na bieżąco uiszczać opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego.

11. Nie otrzymałem nowych formularzy opłat za abonament. Co mam zrobić?
Odpowiedź:
Poczta Polska w 2008 roku wysyłała wszystkim zarejestrowanym użytkownikom nowe spersonalizowane formularze opłat za abonament wraz z indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który został nadany każdemu użytkownikowi. Jeżeli wciąż nie otrzymali Państwo takiej korespondencji, proszę odwiedzić najbliższy urząd pocztowy - najlepiej zabierając ze sobą starą książeczkę opłat abonamentowych i na miejscu zamówić przysłanie nowych formularzy.

12. Opłacam abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne w mojej firmie. Czy Poczta Polska może wystawić mi z tego tytułu fakturę VAT?
Odpowiedź:
Nie. Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników rtv nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320). W związku z powyższym za wniesienie opłaty abonamentowej rtv placówki Poczty Polskiej nie wystawiają faktur VAT.

13. Co to jest Indywidualny Numer Identyfikacyjny?
Odpowiedź:
Jest to numer, który powinien otrzymać w 2008 roku każdy zarejestrowany użytkownik odbiornika radiowego i/lub telewizyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342) - dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników straciły ważność 12 grudnia 2008 roku. W ich miejsce Poczta Polska każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi nadała indywidualny numer identyfikacyjny, o którym powinna poinformować każdego użytkownika przysyłając stosowne zawiadomienie wraz ze spersonalizowanymi formularzami opłat za abonament, którymi od tej pory należy regulować należności z tytułu abonamentu.

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię