Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) wytypowało pięć miejsc, w których zostaną zainstalowane nowe superkomputery budujące europejską infrastrukturę przetwarzania danych. Są to: Grecja, Irlandia, Niemcy, Węgry i Polska. To umożliwi prowadzenia badań naukowych w znacznie większej skali niż do tej pory, szczególnie przy projektowaniu leków i nowych materiałów. Pomoże również naukowcom zajmującym się  zmianami klimatu i procesami antropogenicznymi. Dzięki superkomputerom zwiększy się innowacyjność  gospodarki, a także jakość życia obywateli.  Badacze z jednostek naukowych z całej Polski skorzystają z zasobów mocy obliczeniowej, pamięci oraz pakietów specjalistycznego oprogramowania.