Art. 1
Organizator

Konkurs organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie; 30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049387, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144; kapitał zakładowy: 2.752.500 zł; kapitał wpłacony: 2.752.500 zł, zwane dalej „Organizatorem”.

 

Art. 2
Termin konkursu

Konkurs organizowany jest dnia 1 czerwca 2012 r. w paśmie:

 1. Rano na TAK” między godziną 6.00 a 9.00,

 2. ,,Przed Hejnałem” między godziną 9.00 a 12.00 oraz

 3. Co niesie dzień” między godziną 16.00 a 18.00.

 

Art. 3
Zasady konkursu

 1. W dniu 1 czerwca 2021 roku prowadzący audycję na antenie Radia Kraków pasma „Rano na TAK”, „Przed Hejnałem” oraz „Co niesie dzień” przeprowadzą konkurs dla słuchaczy w trakcie audycji.

 2. Konkurs będzie przeprowadzony mailowo.

 3. Słuchacz, który udzieli mailowo na adres mailowy wskazany przez prowadzącego audycję najciekawszej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego audycję, a prowadzący audycję wybierze właśnie jego odpowiedź, otrzyma jedną z nagród ufundowanych przez spółkę pod firmą: AS Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, operatora Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie.

 4. Prowadzący audycję dokona wyboru spośród wszystkich odpowiedzi nadesłanych przez słuchaczy w trakcie danej audycji.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na antenie Radia Kraków, w paśmie, w którym rozgrywany jest konkurs.

 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailowo przez prowadzącego audycję bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Art. 4
Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: 40 szt. biletów wstępu do Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie, uprawniające do jednorazowego wstępu w okresie 1.06.2021-31.09.2021 według wyboru zwycięzcy.

 2. Nagrody zostały ufundowane przez AS Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie (sponsor konkursu), operatora Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie.

 3. Organizator zapewni odbiór nagrody laureatowi, przy czym odbiór nagrody możliwy tylko osobiście w siedzibie Organizatora (al. Słowackiego 22, Kraków) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

 4. Na potrzeby odbioru nagrody laureat będzie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych (zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej).

 5. Nagrodę należy odebrać osobiście do 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie nieodebrana nagroda zostanie przekazana Sponsorowi.

 6. Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie Konkursu oraz przekazanie Nagrody.

 7. Za jakość nagrody odpowiada AS Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie, operator Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie, który będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące jakości usług wynikających z realizacji nagrody, zgodnie ze swoim regulaminem dostępnym na stronie: https://www.dinolandia.pl/regulamin-parku/.

 

Art. 5
Postanowienia ogólne

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

 2. W konkursie jedna osoba może tylko raz otrzymać nagrodę.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz zdjęć przez Organizatora i/lub AS Invest Sp. z o.o., operatora Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia, w celach marketingowych.

 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.radiokrakow.pl.

 

Art. 6
Uwagi końcowe i zastrzeżenia

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu – pracownicy AS Invest Sp. z o.o. (Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie) oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do 2 stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 2. Organizator konkursu nie wypłaca równowartości wygranej w gotówce.

 3. Słuchacz przystępując do konkursu i podając swoje dane prowadzącemu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu oraz na publikację nadesłanych materiałów na stronie internetowej www.radiokrakow.pl.

 4. W przypadku niemożności przeprowadzenia konkursu antenowego z przyczyn technicznych, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia jej w możliwie najbliższym terminie. O tym fakcie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na antenie Radia Kraków.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 6. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę, o której mowa powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 7. Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie Konkursu .

 

§ 7

Dane Osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049387, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 2.752.500,- zł, w całości wpłaconym, posiadając NIP 675-02-00-083, zwana poniżej jako „Administrator Danych Osobowych”.

 3. Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: iod@radiokrakow.pl

 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody i akceptacji postanowień Regulaminu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia korespondencji i/lub nagrody. W pozostałym zakresie zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności Radia Kraków, dostępnej http://www.radiokrakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

 

Kraków, dnia 31 maja 2021 r.