Bardzo cieszy nas to wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To realna pomoc, która przekłada się na stan szlaków i infrastruktury na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy dzięki temu w stanie remontować szybciej i więcej. A przy 275 km szlaków i niemal 4 mln turystów rocznie jest co remontować i wymieniać. Jest też dla kogo. Nie zapominajmy jednak, że prace wykonywane w ramach tych projektów służą nie tylko turystom, ale przede wszystkim przyrodzie – pomagają chronić nam cenne gatunki i siedliska

– powiedział podczas czwartkowej konferencji na Kalatówkach dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Dzięki dotacji udało się wyremontować szlaki obejmujące wszystkie piętra wysokościowe zarówno w Tatrach Wysokich, jak i Zachodnich. Są to odcinki: Włosienica – Morskie Oko, szlak na Halę Gąsienicową z Brzezin przez Dolinę Suchej Wody, Czarny Staw – Rysy, szlak z Hali Kondratowej na Kopę Kondracką, szlak biegnący granią Tatr od Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch, remont trzech mostków oraz kaszyc w Dolinie Tomanowej. W trakcie realizacji jest także remont ścieżki pod Reglami od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki.

W Tatrzańskim Parku Narodowym jak w soczewce widzimy piękno i delikatność koegzystencji człowieka i dziewiczej natury z bogactwem jej fauny i flory. To też doskonały przykład na to, jak człowiek, czyniąc sobie ziemię poddaną, w myśl encykliki Laudato Si przyjmuje pełną, świadomą odpowiedzialność za otaczającą przyrodę. Przejawem takiej odpowiedzialności są działania od lat podejmowane przez Dyrekcję Parku. Cieszę się, że jako NFOŚiGW także od lat możemy je wspierać

– podkreślił Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjaśnił on, że do tej pory NFOŚiGW wspólnie z TPN zrealizował już ponad 50 wspólnych projektów, dofinansowanych na kwotą ponad 56 ml zł.

Nie ma praktycznie ważnych szlaków czy inwestycji Parku, których byśmy nie wspierali, bo troska o przyrodę - faunę i florę, w połączeniu z zabiegami o komfort i bezpieczeństwo jej miłośników, to nasze wspólne - Parku i Narodowego Funduszu – DNA

– mówił Michalski.

Dofinansowanie opiewało dwa projekty: „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

Pierwszy z nich ma na celu polepszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych w wyniku klęsk. W wielu parkach narodowych, a w szczególności w Tatrzańskim Parku Narodowym, pojawiają się trudne do przewidzenia ekstremalne zjawiska pogodowe: opady generujące powodzie i procesy erozyjne, spływy gruzowe czy obrywy skalne.

Prace w ramach tego projektu uwzględniają m.in.: uporządkowanie i odtworzenie powierzchni zniszczonego brukowca oraz fragmentów szlaku, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków turystycznych, a także miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań. Obszar ten obejmuje 27 km szlaków, z czego odcinki remontowane to około 21 km. Zidentyfikowano tu 10 siedlisk Natura 2000 o powierzchni 145,71 ha, sześć gatunków zagrożonych roślin i 12 gatunków zagrożonych zwierząt żyjących w sąsiedztwie szlaków.

Celem drugiego projektu jest kompleksowe polepszenie stanu Jaskini Mroźnej poprzez remont niemal 1,5 km odcinka i zabezpieczenie zniszczonego szlaku turystycznego, a także wymianę urządzeń w jaskini na bardziej trwałe i ekologiczne. Remont zakłada również naprawę uszkodzonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Ułatwi to skupienie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych terenów.

Remont wnętrza jaskini w znaczący sposób przyczyni się także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa turystów, m.in. poprzez wykonanie zabezpieczeń geotechnicznych korytarzy jaskiniowych, oraz poprawi warunki hibernujących tam nietoperzy. Planowany nadzór ma na celu ochronę cennych gatunków roślin i zwierząt przed niekorzystnym wpływem prac terenowych.

W ramach projektu wykonane zostanie również zabezpieczenie szlaku turystycznego zejściowego przed spadającymi fragmentami skał. To, co udało się zrobić już w tym roku, to remont szlaku prowadzącego do jaskini oraz zejściowego z jaskini do szlaku głównego w Dolinie Kościeliskiej. Po zimie rozpoczną się prace wewnątrz jaskini, które powinny zakończyć się pod koniec 2022 roku.

Umowy dofinansowania w wysokości 100 proc. inwestycji dla tych projektów zostały podpisane 26 listopada 2019 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Dofinansowanie projektu odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.